logo
logo

VNDIRECT

66 Recommendation

What job are you looking for?

Where? or Remote

company1

Devops Engineer Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Digital Platform/ Affiliate Khối Digital Business

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Data Analyst Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Backend Developer Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

UI/UX Designer Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst ) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Frontend Developer (Reactjs) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Technical Lead Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Network Administrator Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Công Nghệ Thông Tin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Data Engineer Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm ( Tester ) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa ( Graphic Designer ) Khối Digital Business

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Business Intelligence Analyst Khối Thị Trường Vốn

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Vận Hành An Ninh Thông Tin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng An Ninh Thông Tin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Bảo Mật Ứng Dụng Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Đảm Bảo Rủi Ro Tuân Thủ An Ninh Thông Tin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Hạ Tầng An Ninh Thông Tin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

IT Helpdesk Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Social Content Marketing Khối Digital Business

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm Khối Digital Business

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quay Dựng ( Video Editor ) Khối Digital Business

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Trưởng Phòng Bigdata (Bigdata Technical Lead) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin (Pentest) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Trị Nhập Liệu Data Admin Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Mobile Developer Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Công Nghệ Thông Tin (QA) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Backend Developer (Java) Khối Công Nghệ

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng (Quantitative Analyst) Khối Thị Trường Vốn

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ ( Business Analyst ) Khối Thị Trường Vốn

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Data Analyst

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Network Administrator

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Devops Engineer

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm – Frontend Developer (Reactjs)

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Big Data Technical Lead

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Quality Assurance IT (QA IT)

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm – Backend Developer (Java)

VNDIRECT

Toàn thời gian
company1

Devops Teamlead

VNDIRECT

Toàn thời gian